ទស្សនះនយោបាយ

ទស្សនះនយោបាយ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ខ្ញុំក៏មានចំណង់ចំណូលចិត្តនយោបាយរបស់ខ្ញុំដែរ ចាស់ទុំខ្មែរប្រដៅថា «ចេះមកពីរៀន» «គិតហើយសឹមគូរ» សំណេរដ៏ពិសិដ្ឋ ៣:១-៨ ក្នុងគម្ពីរព្រះគ្រឹស្ទបានចែងថា៖ «នៅក្រោមស្ថានសួគ៌នេះ...