រំលឹកខួបទី ២៩ នៃ “សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នំា ១៩៩១”

រំលឹកខួបទី ២៩ នៃ “សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នំា ១៩៩១” https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/10/រំលឹកខួបទី-២៩-នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ-១៩៩១.mp3 រំលឹកខួបទី ២៩ នៃ “សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នំា ១៩៩១” និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ...

បុគ្គលិកលក្ខណៈអ្នកដឹកនាំនិងកម្មផល

បុគ្គលិកលក្ខណៈអ្នកដឹកនាំនិងកម្មផល https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/10/បុគ្គលិកលក្ខណៈអ្នកដឹកនាំនិងកម្មផល.mp3 បុគ្គលិកលក្ខណៈអ្នកដឹកនាំនិងកម្មផល និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០...

អាមេរិកបែកបាក់ឬកំពុងត្រូវពុះច្រៀក

អាមេរិកបែកបាក់ឬកំពុងត្រូវពុះច្រៀក https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/10/អាមេរិកបែកបាក់ឬកំពុងត្រូវពុះច្រៀក.mp3 អាមេរិកបែកបាក់ឬកំពុងត្រូវពុះច្រៀក ? និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០...

យុទ្ធសាស្ត្រកំប្រុក

យុទ្ធសាស្ត្រកំប្រុក https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/09/យុទ្ធសាស្ត្រកំប្រុក.mp3 យុទ្ធសាស្ត្រកំប្រុក និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ បរមគ្រុ ខុង ជឺ ជាបុគ្គលម្នាក់សំខាន់និងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្ស ។...

កសាងខ្លួនដោយបញ្ញាខ្លួនឯង

កសាងខ្លួនដោយបញ្ញាខ្លួនឯង https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/09/កសាងខ្លួនដោយបញ្ញាខ្លួនឯង.mp3 កសាងខ្លួនដោយបញ្ញាខ្លួនឯង និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០...

អត្តសម្មាបណិធិ

អត្តសម្មាបណិធិ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/09/អត្តសម្មាបណិធិ-0.mp3 អត្តសម្មាបណិធិ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ លោកអ្នកនាងដែលបានអានអត្ថបទខ្ញុំជាប្រចាំ...