កម្ពុជាក្នុងគ្រាជំងឺរោគឆ្លង

កម្ពុជាក្នុងគ្រាជំងឺរោគឆ្លង https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2021/05/កម្ពុជាក្នុងគ្រាជំងឺរោគឆ្លង.mp3 ​កម្ពុជាក្នុងគ្រាជំងឺរោគឆ្លង និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១...

កម្មផលនៃបុគ្គលជល់នឹងគតិ

កម្មផលនៃបុគ្គលជល់នឹងគតិ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2021/03/កម្មផលនៃបុគ្គលជល់នឹងគតិ.mp3 កម្មផលនៃបុគ្គលជល់នឹងគតិ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០២១...

គ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខ

គ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2021/02/គ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខ.mp3 គ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ជាបឋម ខ្ញុំសូមជំរាបលោកអ្នកអានថាខ្ញុំសុខទុក្ខជាធម្មតាទេ ។...

បំផ្លាញជាតិឯង

បំផ្លាញជាតិឯង https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2021/01/បំថ្លាញជាតិឯង.mp3 បំផ្លាញជាតិឯង និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១៣ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំបាននិពន្ធអត្ថបទផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនាថ្ងៃពុធទី ១៣ មករា ។...

មេរៀនពីអាមេរិក

មេរៀនពីអាមេរិក https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/12/មេរៀនពីអាមេរិក.mp3 មេរៀនពីអាមេរិក និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១៩ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំបានសរសេររួចមកហើយថាខ្ញុំជាសិស្សរៀនប្រចាំជីវិតអំពីជីវិតនិងរបៀបគ្របគ្រងនៃប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោក ។...

“វិបត្តិសុខភាព” នៅអាមេរិកក្នុងពេល ៣ ខែខាងមុខ

“វិបត្តិសុខភាព” នៅអាមេរិកក្នុងពេល ៣ ខែខាងមុខ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/12/22វិបត្តិសុខភាព22នៅអាមេរិកក្នុងពេល-៣-ខែខាងមុខ.mp3 “វិបត្តិសុខភាព” នៅអាមេរិកក្នុងពេល ៣ ខែខាងមុខ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០...