រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ

រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/06/រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ.mp3 រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០...

កម្ម-ផលនៃនយោបាយូបនីយកម្មកូវិដ-១៩

កម្ម-ផលនៃនយោបាយូបនីយកម្មកូវិដ-១៩ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ការវិវត្តន៍នៃជំងឺមេរោគកូវិដ-១៩ និងការកាយកប់ត្រឡប់ជាន់នៃនយោបាយូបនីយកម្មមេរោគឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃនិងស្ទើររាល់ម៉ោង ។ “ផែនការណែនាំ” Guidelines...

កូវិដ-១៩ ៖ ការពិតនិងនយោបាយូបនីយកម្ម

កូវិដ-១៩ ៖ ការពិតនិងនយោបាយូបនីយកម្ម https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/05/22កូវិដ-.mp3 «កូវិដ-១៩ ៖ ការពិតនិងនយោបាយូបនីយកម្ម»  និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំណេះដឹងគឺជាអំណាច ។...

គិត + កម្ម = ផល

គិត + កម្ម = ផល https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/04/22គិតកម្មផល22.mp3 «គិត + កម្ម = ផល»  និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២០...

ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា

ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/03/ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា.mp3 ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា   និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំលើកមុនស្តីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា...

ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត

ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/03/22ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត22-1.mp3 «ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត »   និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មាត្រា ១៥០ ថ្មី (មាត្រា ១៣១ ចាស់ ) នៃ “រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”...