អាមេរិកនៅក្នុងកលិយុគ

អាមេរិកនៅក្នុងកលិយុគ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/08/អាមេរិកនៅក្នុងកលិយុគ-Updated.mp3 អាមេរិកនៅក្នុងកលិយុគ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០  ...

ការវិវត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិក

ការវិវត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិក https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/07/ការវិវត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិក.mp3 ការវិវត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិក និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០   ការធ្វើចំណាកស្រុក migration...

គេចមិនផុតពីការផ្លាស់ប្តូរទេ

គេចមិនផុតពីការផ្លាស់ប្តូរទេ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/07/គេចមិនផុតពីការផ្លាស់ប្តូរទេ.mp3 គេចមិនផុតពីការផ្លាស់ប្តូរទេ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ២៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ អំនួតជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការរលំដួល ។...

រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ

រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/06/រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ.mp3 រៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈវែងមួយ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០...

កម្ម-ផលនៃនយោបាយូបនីយកម្មកូវិដ-១៩

កម្ម-ផលនៃនយោបាយូបនីយកម្មកូវិដ-១៩ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ការវិវត្តន៍នៃជំងឺមេរោគកូវិដ-១៩ និងការកាយកប់ត្រឡប់ជាន់នៃនយោបាយូបនីយកម្មមេរោគឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃនិងស្ទើររាល់ម៉ោង ។ “ផែនការណែនាំ” Guidelines...

កូវិដ-១៩ ៖ ការពិតនិងនយោបាយូបនីយកម្ម

កូវិដ-១៩ ៖ ការពិតនិងនយោបាយូបនីយកម្ម https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/05/22កូវិដ-.mp3 «កូវិដ-១៩ ៖ ការពិតនិងនយោបាយូបនីយកម្ម»  និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២០ ចំណេះដឹងគឺជាអំណាច ។...