បំផ្លាញជាតិឯង

បំផ្លាញជាតិឯង https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2021/01/បំថ្លាញជាតិឯង.mp3 បំផ្លាញជាតិឯង និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១៣ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំបាននិពន្ធអត្ថបទផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនាថ្ងៃពុធទី ១៣ មករា ។...

មេរៀនពីអាមេរិក

មេរៀនពីអាមេរិក https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/12/មេរៀនពីអាមេរិក.mp3 មេរៀនពីអាមេរិក និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ១៩ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំបានសរសេររួចមកហើយថាខ្ញុំជាសិស្សរៀនប្រចាំជីវិតអំពីជីវិតនិងរបៀបគ្របគ្រងនៃប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោក ។...

“វិបត្តិសុខភាព” នៅអាមេរិកក្នុងពេល ៣ ខែខាងមុខ

“វិបត្តិសុខភាព” នៅអាមេរិកក្នុងពេល ៣ ខែខាងមុខ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/12/22វិបត្តិសុខភាព22នៅអាមេរិកក្នុងពេល-៣-ខែខាងមុខ.mp3 “វិបត្តិសុខភាព” នៅអាមេរិកក្នុងពេល ៣ ខែខាងមុខ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០...

មានចម្លើយអ្វីដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើពលិកម្ម

មានចម្លើយអ្វីដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើពលិកម្ម https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/11/មានចម្លើយអ្វីដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើពលិកម្ម.mp3 មានចម្លើយអ្វីដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើពលិកម្ម ? និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី័ ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ បច្ចុប្បន្ន...

សច្ចភាពរឡេះរលួយ

សច្ចភាពរឡេះរលួយ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/11/សច្ចភាពរឡេះរលួយ.mp3 សច្ចភាពរឡេះរលួយ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័ ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ បច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លងកាត់ “គ្រាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍” ឬ “interesting times”...

រំលឹកខួបទី ២៩ នៃ “សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នំា ១៩៩១”

រំលឹកខួបទី ២៩ នៃ “សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នំា ១៩៩១” https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/10/រំលឹកខួបទី-២៩-នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ-១៩៩១.mp3 រំលឹកខួបទី ២៩ នៃ “សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នំា ១៩៩១” និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ...