ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា

ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/03/ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា.mp3 ពន្លាត់ស្បែកឆ្មា   និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំលើកមុនស្តីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា...

ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត

ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/03/22ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត22-1.mp3 «ពេជ្ឃឃាតស្ម័គ្រចិត្ត »   និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េត ថ្ងៃទី័១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មាត្រា ១៥០ ថ្មី (មាត្រា ១៣១ ចាស់ ) នៃ “រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”...

បណ្តាសាចិន៖ «រស់ក្នុងគ្រាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ »

បណ្តាសាចិន៖ «រស់ក្នុងគ្រាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ » https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/02/បណ្តាសាចិន-៖-22រស់ក្នុងគ្រាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍22.mp3 បណ្តាសាចិន៖ «រស់ក្នុងគ្រាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍» និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០...

សុភាវធម៌ក្លាហាន

សុភាវធម៌ក្លាហាន https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/01/សុភាវធម៌ក្លាហាន.mp3 សុភាវធម៌ក្លាហាន និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សម័យឌីហ្ជីថល់ digital era និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុចប៊ូតុងដែលផ្តល់ព័ត៌មាននិងទទួលបាន...

ការពារនីតិរដ្ឋ ឬ រំលំនីតិមាត់?

ការពារនីតិរដ្ឋ ឬ រំលំនីតិមាត់? https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/01/ការពារនីតិរដ្ឋ-ឬ-រំលំនីតិមាត់.mp3 ការពារនីតិរដ្ឋ ឬ រំលំនីតិមាត់? និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃពុធទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០...

នីតិរដ្ឋ និង នីតិមាត់

នីតិរដ្ឋ និង នីតិមាត់ https://kumnitkhmer.com/wp-content/uploads/2020/01/នីតិរដ្ឋ-និង-នីតិមាត់.mp3 នីតិរដ្ឋ និង នីតិមាត់ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហ្គាហ្វារ ពាងម៉េតថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ការរៀនអំពីរបៀបរស់របស់មនុស្ស ព្រឹត្តិការណ៍...